Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) online galerie Marcely Kozákové (dále jen „stránky“) provozované na internetové adrese www.marcelakozak.art

1. Smluvní strany

VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Marcela Kozáková, 16. 6. 1960, Chorušice 40, 277 37, DIČ CZ6056161507 (dále jen „prodávající“ či „provozovatel„) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“). Potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením této objednávky prodávajícím.

3. Cena uměleckého díla

Kupní cena uvedená na stránkách zahrnuje poštovné a balné, je-li prodávaný obraz (dále jen „obraz“) doručován v rámci České republiky. Prodávající není plátce DPH. Cena za doručování do jiných zemí je uvedena v podstránce Doručování a platba. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv ceny uveřejněné na stránkách bez předchozího upozornění.

4. Platební podmínky

Provozovatel nabízí na výběr 2 způsoby platby: (1) dobírkou v rámci České republiky a (2) bankovním převodem v rámci České republiky i ostatních zemí. Objednávka bude automaticky zrušena v případě jejího neuhrazení v přiměřené lhůtě. Konečná cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

Prodávající doručí obraz kupujícímu na jím zadanou adresu. V případě doručování přepravní službou bude obraz předán přepravci ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny kupujícím (v případě dobírky bude obraz předán do 10 pracovních dnů od uskutečnění objednávky). Dojde-li kupujícímu obraz poškozen, kupující tuto skutečnost neprodleně oznámí přepravci i prodávajícímu. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutné obraz doručovat opakovaně, či se obraz z důvodu neuhrazení dobírky vrátí prodávajícímu, je kupující povinen na výzvu prodávajícího uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním obrazu či neuhrazením dobírky a následným vrácením obrazu.

6. Reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u obrazu v zákonem stanovené době, tj. během dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu, že obraz při převzetí nemá vady.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí obrazu. Kupující potom nese náklady spojené s vrácením obrazu. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě porušení kupní smlouvy nebo VOP kupujícím.

8. Osobní údaje

Veškeré údaje, které prodávající obdrží v souvislosti s kupní smlouvou, jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně k zasílání informací o nabídce prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, kromě osob zajišťujících dodání díla kupujícímu a platební styk. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o nabídce prodávajícího na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím (tento souhlas může kupující vzít kdykoliv zpět).

9. Závěrečná ustanovení

V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo kupní smlouvy. Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat, změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 1. dubna 2020.

Translate »